Friday, May 25, 2018
Minimize
Yang 32 Sword Literature - Thái Cực Kiếm 32 Thức

1. Khởi Thức
2. Tiên Nhân Chỉ Lộ
3. Tam Hoàn Sáo Nguyệt
4. Hải Để Châm
5. Đại Khôi Tinh
6. Yến Tử Sao Thủy
7. Tả Hữu Khoá Lan
8. Dạ Xoa Thám Hải
9. Hoài Trung Bảo Nguyệt
10. Yến Tử Nhập Sào
11. Ô Long Bái Vỹ
12. Thanh Long Xuất Động
13. Phong Quyễn Hà Diệp
14. Sư Tử Dao Đầu
15. Hổ Bảo Đầu
16. Dã Mã Đào Giản
17. Tiểu Khôi Tinh
18. Hải Đễ Lao Nguyệt
19. Xạ Nhạn Thức
20. Bạch Viên Hiến Quả
21. Tả Hữu Lan Tảo
22. Thuận Thủy Thôi Châu
23. Lưu Tinh Hãn Nguyệt
24. Thiên Điểu Phi Bộc
25. Khiêu Liêm Thức
26. Tả Hữu Xa Luân Kiếm
27. Đại Bàng Triển Sí (Phượng Hoàng Song Triển Sí)
28. Hoàng Phong Nhập Động
29. Hoài Trung Bảo Nguyệt
30. Phong Tảo Mai Hoa
31. Chỉ Nam Châm
32. Bảo Kiếm Quy Nguyên

 ------------------------------------------------------------

1. Three Rings Around the Moon
2. The Big Dipper
3. The Swallow Skims Across the Water
4. Block and Sweep to the Right
5. Block and Sweep to the Left
6. Searching the Sea
7. Holding the Moon
8. The Bird Returns to the Tree at Dusk
9. The Black Dragon Whips His Tail
10. The Green Dragon Emerges from the Water
11. Turning Around and Carrying the Sword
12. The Lion Shakes His Mane
13. The Tigress Holds Her Head
14. The Wild Horse Leaps Over the Creek
15. Cutting Upward in Left Empty Stance
16. Scooping the Moon From the Bottom of the Sea
17. The Rhinoceros Gazes at the Moon
18. The White Ape Offers the Fruit
19. Parrying in Left Bow Stance
20. Parrying in Right Bow Stance
21. Parrying in Left Bow Stance
22. Pushing the Boat with the Current
23. The Comet Chases the Moon
24. The Heavenly Horse Gallops Across the Sky
25. Lifting the Door Curtain
26. Left Wheeling Chop Into a Right Bow Stance
27. Right Wheeling Chop Into a Right Empty Stance
28. The Phoenix Spreads Its Wings
29. The Bee Enters the Hive
30. Holding the Moon
31. The Wind Sweeps the Plum Blossoms
32. The Compass Needle
Withdrawing the Sword and Closing