Friday, May 25, 2018
Minimize
Yang 24 Literature - Dương 24 thức tên chiêu

1. Dự bị thức, Khởi thức
2. Dã mã phân tông (3 lần)
3. Bạch hạc lượng sí
4. Lâu tất ảo bộ (3 lần)
5. Thủ huy tỳ bà
6. Đảo niệm hầu (4 lần)
7. Tả hữu Lãm tước vĩ (bằng, lý, tê, án)
8. Đơn tiên
9. Vân thủ (3 lần)
10. Đơn tiên
11. Cao thám mã, Bạch xà thổ tín
12. Hữu đăng cước
13. Song phong quán nhỉ
14. Tả đăng cước
15. Tả Hạ thế
16. Tả Kim kê độc lập
17. Hữu Hạ thế
18. Hữu Kim kê độc lập
19. Hữu Tả Ngọc nữ xuyên thoa
20. Hải để châm
21. Phiến thông bối
22. Tấn bộ ban lan trùy
23. Thập tự thủ, Bảo Hổ Quy Sơn
24. Thái Cực hoàn nguyên

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Commencing (Qǐshì), Preparation, Beginning
 2. Part the Wild Horse's Mane (Yémǎ Fēnzōng)
 3. White Crane Spreads Its Wings (Báihè Lìangchì), Stork/Crane Cools Its Wings
 4. Brush Knee and Step Forward (Lōuxī Àobù), Brush Knee and Twist Step
 5. Playing the Lute (Shǒuhūi Pípā), Strum the Lute, Play Guitar
 6. Reverse Reeling Forearm (Daojuan Gong), Step Back and Drive Monkey Away
 7. Left Grasp Sparrow's Tail (Zuo Lan Quewei), Grasp the Bird's Tail
  1. Ward Off (Peng)
  2. Rollback (Lu)
  3. Press (Ji)
  4. Push (An)
 8. Right Grasp Sparrow's Tail (You Lan Quewei)
 9. Single Whip (Danbian)
 10. Wave Hands Like Clouds (Yunshou), Cloud Hands, Cloud Built Hands, Wave Hands in Clouds
 11. Single Whip (Danbian)
 12. High Pat on Horse (Gao Tan Ma), Step Up to Examine Horse
 13. Right Heel Kick (You Dengjiao), Separate Right Foot, Kick with Right Foot
 14. Strike to Ears with Both Fists (Shuangfeng Guaner)
 15. Turn Body and Left Heel Kick (Zhuanshen Zuo Dengjiao)
 16. Left Lower Body and Stand on One Leg (Zuo Xiashi Duli)
  1. Single Whip Squatting Down, Snake Creeps Down,
  2. Golden Rooster Stands on One Leg, Golden Bird Standing Alone
 17. Right Lower Body and Bird Stand on One Leg (You Xiashi Duli)
 18. Shuttle Back and Forth (Yunu Chuansuo), Fair Lady Works with Shuttles, (Walking Wood), Four Corners
 19. Needle at Sea Bottom (Haidi Zhen)
 20. Fan Through Back (Shan Tong Bei), Fan Penetrates Back
 21. Turn Body, Deflect, Parry, and Punch (Zhuanshen Banlanchui)
 22. Appears Closed (Rufeng Sibi), Withdraw and Push, as if Closing a Door
 23. Cross Hands (Shizishou)
 24. Closing (Shoushi)