Friday, May 25, 2018
Minimize
Forms and Training Schedule - Thức và Lịch học tập

       Yang 24 Standardized                              (4-6 months)
2.       Yang 32 Straightsword                            (4-6 months)
3.       Chen 18 (Short Version)                         (4-6 months)
4.       Chen 32 Straightsword                           (4-6 months)
5.       Combined 42 Competition                   (6 months)
6.       Combined 42 Straightsword                (6 months)
7.       Chen 56 Competition                              (6 months)
8.       Combined 56 Fan                                      (6 months)
------------------------------------------------------------
1.       Dương 24 thức                                            (4-6 tháng)
2.       Dương 32 thức kiếm                                  (4-6 tháng)
3.       Trần 18 thức (ngắn)                                   (4-6 tháng)
4.       Trần 32 thức kiếm                                     (4-6 tháng)
5.       Toàn thức 42 (thi đấu quốc tế)              (6 tháng)
6.       Toàn thức 42 kiếm (thi đấu quốc tế)   (6 tháng)
7.       Trần 56 thức (thi đấu quốc tế)               (6 tháng)
8.       Toàn thức 56 quạt (thi đấu quốc tế)    (6 tháng)