Friday, May 25, 2018
Minimize
Chen 56 Competition - Trần 56 thức (thi đấu quốc tế)

01. Khởi thức
02. Hữu Kim cương đảo chùy
03. Lãm trát y
04. Hữu lục phong tứ bế
05. Tả đơn tiên
06. Ban lan chùy
07. Hộ tâm chùy
08. Bạch hạc lượng xí
09. Tà hành ảo bộ
10. Đề thu
11. Tiền đường
12. Tả yểm thủ quăng chùy
13. Phách thân chùy
14. Bối triết hạo
15. Thanh long xuất thủy
16. Trảm thủ
17. Phiên hoa vũ tụ
18. Hải đế phiên hoa
19. Hữu yểm thủ quăng chùy
20. Tả lục phong tứ bế
21. Hữu đơn tiên
22. Vân thủ (phải)
23. Vân thủ (trái)
24. Cao thám mã
25. Hữu liên chu pháo
26. Tả liên chu pháo
27. Thiểm thông bối
28. Chỉ đãng chùy
29. Bạch viên hiến quả
30. Song thôi thủ
31. Trung bàn
32. Tiền chiêu
33. Hậu chiêu
34. Hữu dã mã phân tung
35. Tả dã mã phân tung
36. Bãi liên điệt xoa
37. Tả hữu kim kê
38. Đáo quyển quăng
39. Thoái bộ áp trừu
40. Sát cước
41. Đăng nhất căn
42. Hải đế phiên
43. Kích địa chùy
44. Phiên thân nhị khởi
45. Song chấn cước
46. Đăng cước
47. Ngọc nữ xuyên thoa
48. Thuận loan trừu
49. Quả tiên pháo
50. Tước địa long
51. Thượng bộ thất tinh
52. Thoái bộ khoát hổ
53. Chuyển thân bãi liên
54. Đương đầu pháo
55. Tả kim cương đảo chùy
56. Thu thức

-----------------------------------------

1. Commencing Form

2. Buddha’s Warrior Attendant Pounds the Mortar
3. Tuck in Robes
4. Six Seals & Four Closings
5. Left Single Whip
6. Parry & Punch
7. Protect Hear Fists
8. White Crane Spreads Wings
9. Walk Obliquely & Twist Step
10. Lift & Withdraw
11. Wade Forward
12. Hide Hand & Strike Fist
13. Body Defending Punches
14. Back Fold Strike
15. Black Dragon Comes Out of Sea
16. The Chopping Hand
17. Turn Over Flower & Brandish Sleeves
18. Overturn The Ocean Waves
19. Left Hide Hand & Strike Fist
20. Left Six Seals & Four Closings
21. Right Single Whip
22. Wave Hands Like Clouds, Right
23. Wave Hands Like Clouds, Left
24. Search High On The Horse
25. Right Cannonballs In Series
26. Left Cannonballs In Series
27. Deflect Through The Back
28. Strike Groin with Fist
29. White Ape Presents Fruit
30. Double Push Palms
31. Middle Winding
32. Forward Trick
33. Backward Trick
34. Right Parting The Wild Horse’s Mane
35. Left Parting The Wild Horse’s Mane
36. Lotus Kick & Drop Into The Splits
37. Left & Right Golden Rooster Stands On One Leg
38. Step Back & Whirl Arms On Both Sides
39. Step Back & Press Down the Elbow
40. Slap Foot
41. Kick Out With The Edge Of Foot
42. Overturn The Ocean Waves
43. Pound Ground With Fist
43. Turn Over Body & Double Jump Kick
45. Stamp Both Feet
46 Heel Kick
47. Jade Girl Working With Shuttles
48. Smooth Elbow
49. Wrapping Fire Crackers
50. Dragon Dives To The Ground
51. Step Forward With Seven Starts
52. Step Back & Straddle The Tiger
53. Turn Body & Lotus Kick
54. Strike Head Like Cannons
55. Buddha’s Warrior Attendant Pounds The Mortar
56. Closing Form