Friday, May 25, 2018
Minimize
Chen 18 - Trần 18 thức

01. Khởi thức
02. Hữu Kim cương đảo chùy
03. Lãm trát y
04. Hữu lục phong tứ bế
05. Tả đơn tiên
06. Bạch hạc lượng xí
07.
08.
09. Đáo quyển quăng
10. Tả yểm thủ quăng chùy
11. Cao thám mã
12. Đăng cước
13. Ngọc nữ xuyên thoa
14. Vân thủ
15. Chuyển thân bãi liên
16. Đương đầu pháo
17. Tả kim cương đảo chùy
18. Thu thứ

--------------------------------------------
1.   Beginning Posture of Taiji
2.   Buddha's Warrior Attendant Pounds the Mortar
3.   Lazily Tying One's Coat   
4.   Six Sealing and Four Closing   
5.   Single Whip  
6.   White Crane Spreads Its Wings
7.   Walk Diagonally   
8.   Brush Knee
9.   Stepping to Both Sides    
10. Cover Hands and Strike with Fist   
11. High Pat on the Horse   
12. Kick with the Left Heel   
13. Jade Maiden Working Her Loom   
14. Cloud Hands   
15. Turn Body with Double Lotus Kick  
16. Cannon Fist Over the Head   
17. Buddha's Warrior Attendant Pounds the Mortar   
18. Closing Posture of Taiji